• Rechtspraak stuurt aan op snellere incassoprocedures

Rechtspraak stuurt aan op snellere incassoprocedures

De rechtspraak realiseert vijf verbeteringen om sneller en eenvoudiger incassoprocedures te voeren

In Nederland gelden geen speciale procedures voor de inning van onbetwiste geldvorderingen. Dat betekent dat voor een onbetaalde factuur een ‘gewone’ dagvaardingsprocedure zal moeten worden gestart om uw factuur betaald te krijgen. Hoewel er door de jaren heen diverse pogingen zijn gedaan om eenvoudigere, goedkopere en snellere incassoprocedures mogelijk te maken, biedt het burgerlijk recht daarvoor momenteel nog onvoldoende mogelijkheden. 

Dit betekent dat bij een onbetaalde factuur een dagvaarding zal moeten worden opgesteld en worden betekend aan de schuldenaar en dat die dagvaarding vervolgens moet worden aangebracht bij de rechtbank, waarna de schuldenaar in de regel minstens 6 weken de tijd krijgt om zich tegen de vordering te verweren. Als de schuldenaar geen verweer voert, zal daarna pas een verstekvonnis worden gewezen. Daarnaast moet de schuldeiser griffierecht betalen om zijn onbetaalde factuur via de rechter betaald te kunnen krijgen, welke griffierechten in de afgelopen jaren eveneens flink gestegen zijn.

Deze omstandigheden hebben er toe geleid dat er een aanzienlijke terugloop in het aantal incassoprocedures is ontstaan, vooral in de categorie van vorderingen tot € 5.000,00. Dat is weliswaar gunstig voor de werkdruk bij de rechtspraak, maar niet wenselijk voor de ondernemer die zijn onbetaalde facturen geïncasseerd wil hebben. 

Om die reden heeft de rechtspraak nu vijf maatregelen aangekondigd om incassoprocedures eenvoudiger, sneller en daarmee goedkoper te maken. Allereerst zal bij een onbetwiste geldvordering vanaf april 2020 binnen 2 weken uitspraak worden gedaan. Daarnaast zal de rechtspraak gaan samenwerken met een aantal deurwaarderskantoren om incassodagvaardingen begrijpelijker voor de schuldenaar te maken. Daarmee samenhangend heeft de rechtspraak een checklist ontwikkeld voor deurwaarders en advocaten waarin wordt voorgeschreven welke informatie aan de rechtbank moet worden verstrekt in consumentenzaken. Tevens zal in 2020 worden gestart met een pilot met één of meerdere deurwaarderskantoren voor digitale uitwisseling van processtukken. Tot slot is het de bedoeling dat de griffierechten voor incassoprocedures omlaag zullen gaan, waarvoor momenteel een wetsvoorstel in behandeling is. Over dit wetsvoorstel schreven wij eerder een nieuwsartikel, dat u hier nog eens kunt teruglezen. 

Met deze maatregelen probeert de rechtspraak tegemoet te komen aan de ondernemer wiens onbetwiste factuur onbetaald blijft maar die momenteel wordt afgeschrikt om daarvoor een gerechtelijke procedure te starten. Als u te maken heeft met onbetaald gelaten facturen, kunnen wij u uiteraard bijstaand bij het incasseren van uw vorderingen.