• Opzegging van een kredietovereenkomst

Opzegging van een kredietovereenkomst

Kan een bank een kredietovereenkomst zo maar opzeggen?

In de meeste krediet- en leningsovereenkomsten is opgenomen, dat een bank bevoegd is een dergelijke overeenkomst op te zeggen. Dat mag een bank echter niet zo maar doen. Tot 2014 gebruikten rechters als uitgangspunt dat een bank bevoegd was op te zeggen mits sprake was van een voldoende zwaarwegende grond. Bij de beoordeling van een opzegging keek de rechter o.a. naar de volgende factoren:

  • duur en verloop van de kredietrelatie;
  • afname van kredietwaardigheid en/of toename kredietrisico;
  • gedrag en betrouwbaarheid van een cliënt;
  • informatieverstrekking aan de bank;
  • mate van toerekenbaar tekortschieten door de cliënt van de bank;
  • overlevingskansen, al dan niet na reorganisatie;
  • mogelijkheden om de onderneming anders te financieren;
  • wijze waarop kredietnemer en bank met elkaar overleg hebben gepleegd;
  • gewekte verwachtingen.

In 2014 is een arrest gewezen en daarin is door de Hoge Raad geoordeeld dat een bank bevoegd is een kredietrelatie te beëindigen tenzij de derogerende redelijkheid en billijkheid van artikel 6:248 lid 2 BW daaraan in de weg staan (oftewel: ja de kredietrelatie mag worden beëindigd, tenzij de opzegging naar omstandigheden onaanvaardbaar is).

Door de Hoge Raad werd derhalve niet het (zwaardere) criterium van een zwaarwichtig belang (ja, mits) gehanteerd.

Uit de daarna verschenen rechtspraak kan afgeleid worden, dat de meeste rechters het criterium van "ja, tenzij de redelijkheid en billijkheid de opzegging onaanvaardbaar maken" (oftewel: ja, tenzij de opzegging naar omstandigheden onaanvaardbaar is) hebben gehanteerd. Uit de rechtspraak blijkt echter dat de hiervoor genoemde factoren door rechters ook nog steeds meegewogen worden.

Dat betekent derhalve dat de hiervoor genoemde factoren die door een rechter gewogen worden bij een kredietopzegging nog steeds van belang zijn. Dat betekent dus ook dat indien uw kredietrelatie met de bank in het gedrang komt, het voor u zinvol is om bovenstaande factoren goed in kaart te brengen voordat u het gesprek met de bank aangaat.