• Curator, geef mij informatie!

Curator, geef mij informatie!

U bent schuldeiser van een failliete vennootschap en komt in contact met een curator. U wilt graag uw positie in kaart brengen aan de hand van informatie uit de administratie van de failliet. Wat zijn uw mogelijkheden?

Op grond van de wet kunnen schuldeisers in het geval van faillissement inzage vorderen in de administratie van de failliet. Daarbij dient een schuldeiser een zogenaamd voldoende en rechtstreeks belang te hebben.

Voorheen heerste enige onduidelijkheid over de inhoud van deze 'inzage-vereisten' en bestond onder schuldeisers de vraag wanneer nu inzage kon worden gevorderd in de administratie van de failliet.

Recent is deze vraag beantwoord door de Hoge Raad. Volgens ons hoogste rechtscollege is sprake van een rechtstreeks en voldoende belang indien de schuldeiser inzage in de administratie van de failliet verlangt voor het nader doen vaststellen van zijn rechtsbetrekking met de failliet. U kunt hierbij denken aan het vaststellen van de hoogte, aard of inhoud van uw eigen vordering op de failliet.

Mocht bij u het voornemen bestaan om een vordering in te stellen tegen een (voormalig) bestuurder van een failliete vennootschap of overige derden én u wilt daarvoor inzage krijgen in haar administratie - omdat u daarin naar uw verwachting belangrijke informatie zult aantreffen voor de onderbouwing van uw vordering - dan is geen sprake van een rechtstreeks en voldoende belang. In deze situatie biedt de wet alternatieve mogelijkheden voor het krijgen van noodzakelijke (bepaalde) informatie.

Wilt u als schuldeiser inzage krijgen in de administratie van de failliet of in bepaalde onderdelen daarvan en denkt u daarvoor een belang te hebben, bekijk en onderzoek dan uw wettelijke mogelijkheden voor het krijgen van de door u gewenste informatie!