• Bank moet erfgenamen inzage geven in transactiegeschiedenis erflater

Bank moet erfgenamen inzage geven in transactiegeschiedenis erflater

Bij het afwikkelen van een nalatenschap ontstaan er vaak meningsverschillen tussen de erfgenamen. Om die meningsverschillen de wereld uit te helpen, is het vaak nodig inzicht te krijgen in de transactiegeschiedenis van de bankrekeningen van de erflater. Moet de bank hieraan meewerken?

Banken zijn wettelijk verplicht om gedurende een periode van 7 jaar gegevens betreffende een bankrekening te bewaren. Dus ook de historische bankgegevens. Veel banken nemen in hun algemene voorwaarden echter een bepaling op die inhoudt dat zij na het overlijden van de rekeninghouder geen rekening en verantwoording over de bankrekening hoeven af te leggen aan de erfgenamen.

De Rechtbank Utrecht heeft onlangs geoordeeld dat een dergelijk beding in strijd is met het consumentenrecht. De rechter is verplicht tot een ambtshalve toetsing aan de EU-richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten indien hij vermoedt dat het beding - waarop een beroep wordt gedaan - onredelijk bezwarend en dus vernietigbaar is.

Het kan natuurlijk niet dat banken de erfgenamen geen inlichtingen hoeven te verstrekken over de transactiegeschiedenis voor de overlijdensdatum, terwijl zij dat tijdens het leven van de rekeninghouder wel hadden moeten doen. Die bepaling zou dan inhouden dat de bank zich eenzijdig van haar verantwoordingsplicht jegens derden (de erfgenamen) kan ontslaan. Een dergelijke bepaling kon de toets aan de EU-richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten niet doorstaan. Als erfgenaam kunt u de bank wel degelijk houden aan haar verplichting om rekening en verantwoording over de bankrekeningen af te leggenen moet u gewoon inzage krijgen in de historische bankgegevens.