• Aanvraag faillissement door pandhouder?

Aanvraag faillissement door pandhouder?

Kan de pandhouder het faillissement van de schuldenaar aanvragen en zo ja, wanneer kan hij dat doen?

Enige tijd terug lieten wij u weten dat er twee uitspraken waren van Gerechtshoven die elkaar tegenspraken. Het ene Hof was van mening dat een pandhouder wel het faillissement mag aanvragen van een schuldenaar, nadat hij zijn pandrecht jegens de schuldenaar heeft ingeroepen. Het andere Hof vond dat die bevoegdheid bij de pandgever bleef, ook na mededeling van het pandrecht.

De Hoge Raad heeft gesproken en bepaald dat, zodra het pandrecht is meegedeeld aan de schuldenaar van de pandgever, de pandhouder inningsbevoegd geworden is en derhalve ook het faillissement mag aanvragen van de schuldenaar. Na die mededeling kan de pandgever het faillissement niet meer aanvragen. De bevoegdheid om een schikking te treffen of afstand te doen van de vordering blijft echter bij de pandgever rusten.