Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

U hebt goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Levering onder eigendomsvoorbehoud betekent dat de eigendom pas op de koper overgaat nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Uw afnemer betaalt niet en gaat ook nog failliet. Deze afnemer heeft meestal op al zijn debiteuren, voorraad en inventaris een pandrecht gegeven aan de bank.

Met elkaar samenwonen in een huurwoning zonder dat er sprake is van een juridische verbondenheid in de zin van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Bent u als samenwoner bewust van uw status?

Wie onroerend goed koopt, wil natuurlijk ook geleverd krijgen. Schuldeisers van de verkoper kunnen die levering echter frustreren door beslag te leggen op de zaak of beslag te leggen onder de notaris of de koper op de koopsom.

Sluit u wel eens overeenkomsten met de overheid? Dan is het van belang om te weten of het overheidslichaam bij het aangaan van die overeenkomst rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd.

Door de inwerkingtreding van de uitvoeringswet richtlijn jaarrekening zijn de termijnen voor het opstellen en deponeren van de jaarrekening gewijzigd. Ten eerste is de uiterste publicatietermijn voor het deponeren van de jaarrekening bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel verkort naar twaalf maanden na het einde van een boekjaar.

Een bestuurder van een vereniging kan aansprakelijk worden gesteld als hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Op dit moment is nog niets geregeld over de aansprakelijkheid van de bestuurder als de voetbalvereniging failliet wordt verklaard.

Er zijn verschillende manieren om een B.V. (buiten faillissement) te ontbinden. Als er geen baten meer aanwezig zijn, houdt de B.V. op te bestaan zodra het besluit tot ontbinding wordt genomen.

Uw bedrijf kan aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van het loon dat de werknemers van uw aannemer krijgen voor de in uw bedrijf gewerkte uren. Dat heet de ketenaansprakelijkheid voor loon.

In het non-concurrentiebeding wordt het werkingsgebied en de relaties die daaronder vallen opgenomen en wordt aan de schending van het beding een boete gekoppeld.

De regeling verzekeringsplicht bestuurder bepaalt of de bestuurder een verzekeringsplicht heeft voor werknemersverzekeringen zoals de Ziektewet en de Werkloosheidswet.

De holding moet een zogenaamde ‘403-verklaring’ deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dat houdt in dat zij zich hoofdelijk aansprakelijk (en dus garant) stelt richting derden voor de schulden van de vrijgestelde dochter(s).

Sinds 1 januari 2016 moeten Nederlandse bedrijven verplicht datalekken melden. Dit roept vragen op zoals: Wat is een datalek? In welke gevallen moet er gemeld worden? Aan wie moet gemeld worden?

Abonneren op onze Nieuwsupdate