• De werknemer en zijn fundamenteel recht op rust

De werknemer en zijn fundamenteel recht op rust

Werkgevers zijn verplicht arbeidstijd van werknemers te registreren.

Op grond van de zogenoemde Europese Arbeidstijdenrichtlijn mag de gemiddelde arbeidstijd per week van een werknemer maximaal 48 uren (inclusief overwerk) bedragen, berekend over een periode van 16 weken. Ook moet er sprake zijn van een minimale rusttijd van 11 ononderbroken uren per etmaal en een wekelijkse rusttijd van 36 ononderbroken uren. 

Dit zijn fundamentele rechten van een werknemer. Onlangs besliste het Hof van Justitie van de Europese Unie dat werkgevers verplicht zijn een registratie te voeren van het door een werknemer dagelijks gewerkte aantal uren, zodat kan worden nagegaan of de vastgestelde arbeidstijden in acht worden genomen.

Deze zaak speelde in Spanje en dan rijst natuurlijk de vraag of deze zaak rechtstreeks gevolgen heeft voor het Nederlandse rechtssysteem. Het antwoord is nee, omdat "onze" Arbeidstijdenwet de werkgever al verplicht om een deugdelijke registratie van de arbeids- en rusttijden te voeren. Hoe de werkgever de arbeids- en rusttijden registreert is vormvrij. Waar het om gaat, is dat door de toezichthoudende instanties, te weten de Arbeidsinspectie, controleerbaar moet zijn of de arbeids- en rusttijden correct worden nageleefd.

Heeft u vragen over de Arbeidstijdenwet, neem dan contact met ons op.