• Nadeel en voordeel

Nadeel en voordeel

In sommige gevallen kan een schadeveroorzakende gebeurtenis ook voordeel opleveren voor degene die schade lijdt. De vraag is dan of dit voordeel in mindering moet worden gebracht op een te betalen schadevergoeding.

Als eerbetoon aan Johan Cruyff heeft de Hoge Raad recent een uitspraak gedaan over de mogelijke verrekening van een nadeel met een voordeel.

Het bedrijf ABB verkocht aan elektriciteitsbedrijven schakelkasten en die elektriciteitsbedrijven berekenden de kosten daarvan integraal door aan hun afnemers. ABB berekende echter te hoge prijzen door gebruik te maken van verboden kartelafspraken en handelde daarmee in strijd met het mededingingsrecht en dus onrechtmatig.

De elektriciteitsbedrijven vroegen de rechter die aansprakelijkheid uit te spreken en ABB te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding, welke in een opvolgende procedure zou worden vastgesteld.

ABB verweerde zich met de stelling: jullie hebben geen schade geleden, want het te hoge deel van de kosten hebben jullie integraal doorberekend aan je afnemers. Dit voordeel (het doorberekenen) moet worden verrekend met het nadeel (de te hoge kosten), aldus ABB.

Er is volgens de Hoge Raad een oorzakelijk verband tussen de normschending (het overtreden van het kartelverbod) en het genoten voordeel (het doorberekenen). De rechter moet met het voordeel rekening houden bij de bepaling van de schadevergoeding.

De dupe is in dit geval de klant, die teveel heeft betaald . ABB profiteert dus van haar eigen onrechtmatig handelen. Al met al geen bevredigende oplossing voor de klanten. Redelijker zou zijn, dat ABB de te hoge kosten terugbetaalt aan de elektriciteitsbedrijven en de elektriciteitsbedrijven dit op hun beurt weer aan hun klanten vergoeden.