• Kan een ontbonden B.V. alsnog failliet verklaard worden?

Kan een ontbonden B.V. alsnog failliet verklaard worden?

De wet bepaalt dat een BV beëindigd kan worden doordat de algemene vergadering van aandeelhouders een besluit neemt tot ontbinding. Vervolgens moet de BV vereffend worden door een vereffenaar, in die zin alle baten te gelde gemaakt worden. Pas als de vereffenaar heeft geconstateerd dat er geen bekende baten meer aanwezig zijn, houdt de BV op te bestaan.

Er is echter een snellere weg om een BV te laten ophouden te bestaan. De zogenaamde turboliquidatie. Als de BV, in de vergadering van aandeelhouders waarin het besluit tot ontbinding van de BV wordt genomen, vaststelt dat er geen baten meer zijn, hoeft er geen vereffenaar aangesteld te worden. De BV houdt dan direct op te bestaan. De liquidatie moet dan wel nog bij de Kamer van Koophandel ingeschreven worden.

Het moge duidelijk zijn dat de deur naar misbruik door de wetgever op een behoorlijke kier is gezet. Is daar dan niks tegen te doen? Jawel, er is rechtspraak die aangeeft dat het toch mogelijk is om actie te ondernemen. Zeer recent heeft de Rechtbank Den Haag dit weer bevestigd.

In die zaak had er een turboliquidatie van een BV plaatsgevonden. Een schuldeiser van die BV was het hier niet mee eens en diende een verzoek tot faillietverklaring in met betrekking tot de ontbonden en dus niet meer bestaande BV. De schuldeiser moest wel aantonen dat er nog baten waren. De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat, indien op grond van feiten en omstandigheden summierlijk komt vast te staan dat voldoende aannemelijk is dat er nog baten zijn, de rechter het faillissement kan uitspreken. De BV wordt dan geacht te zijn blijven bestaan ter afwikkeling van het faillissement.

Het is uiteraard lastig om zonder informatie aan te tonen dat er nog baten zijn. In de zaak bij de Rechtbank te Den Haag werd door de schuldeiser gesteld dat de jaarrekening niet tijdig gepubliceerd was en dat er daarom sprake was van onbehoorlijk bestuur. De Rechtbank was van oordeel dat er derhalve wellicht een bate was in de BV, in die zin dat de bestuurders van de BV aangesproken zouden kunnen worden uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid wegens het niet tijdig publiceren van de jaarrekening.

Let dus op indien u voornemens bent om via turboliquidatie een BV te laten ophouden te bestaan. Als een rechter het idee heeft dat het “stink”, zal hij snel genegen zijn om een verzoek tot faillietverklaring van de niet meer bestaande vennootschap toe te wijzen. Als er dan nog  één of meerdere baten aan het licht komen dan heeft de bestuurder een groot probleem.