• Energielabel C vanaf 2023 verplicht voor kantoorgebouwen

Energielabel C vanaf 2023 verplicht voor kantoorgebouwen

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal zijn voorzien van een energielabel C. Door de verbetering van de energieprestatie wordt het energieverbruik teruggedrongen. Indien u als eigenaar of verhuurder van een kantoorpand niet tijdig over een energielabel C beschikt dan mag het kantoorpand niet worden verkocht of worden verhuurd. 

Wanneer het kantoorpand al een energielabel C of beter heeft, dan hoeft u op dit moment nog niets te doen. Als u als eigenaar of verhuurder van een kantoorpand nog niet beschikt over een energielabel C (zoals 50% van de kantoorruimten in Nederland) is het van belang dat u inventariseert welke maatregelen er genomen moeten worden en deze volgens tijdig door te voeren. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op het verbeteren dan wel vernieuwen van bijvoorbeeld het dak, de beglazing en/of de verlichting. De investeringen, die u in het kantoorpand doet, levert op termijn dus een financiële besparing op. Daarbij wordt opgemerkt dat het verstandig is om meteen te investeren in een energielabel A. Gelet op de doelstellingen van de overheid (voor 2050) bestaat er namelijk een kans dat in 2030 een energielabel A verplicht wordt voor kantoorpanden.

Op de Energielabel C-verplichting gelden een aantal uitzonderingen. De verplichting geldt niet:

  • voor een kantoorpand met een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties kleiner dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van het gebouw waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt;
  • als de totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het kantoorpand of in het gebouw waarvan het kantoorpand deel uitmaakt kleiner is dan 100 m2;
  • Voor een kantoorpand dat behoort tot een categorie als bedoeld in artikel 2.2 van het Besluit energieprestatie gebouwen (waaronder monumenten, gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden en die een lage energiebehoefte hebben, kerkgebouwen, gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt en alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2).

Indien het kantoorpand niet onder voornoemde uitzonderingen valt en u per 1 januari 2023 niet voldoet aan de Energielabel C-verplichting, kan door het bevoegd gezag - doorgaans de gemeente waar het kantoorpand staat - tegen u als eigenaar of verhuurder worden opgetreden. De gemeente kan u een waarschuwing geven maar kan ook besluiten dat het kantoorpand niet meer als kantoor gebruikt mag worden totdat aan de Energielabel C-verplichting is voldaan. Is het kantoorpand op dat moment verhuurd dan kan de zittende huurder niet langer gebruik maken van het kantoorpand. Het niet kunnen gebruiken van het kantoorpand zou gekwalificeerd kunnen worden als een gebrek met als gevolg dat u als verhuurder gehouden kunt worden het gebrek te verhelpen, de huurprijs te verminderen en/of de schade die de huurder lijdt te vergoeden.

Kortom, het is dus van groot belang dat u als eigenaar of verhuurder van een kantoorpand vóór 1 januari 2023 over een energielabel C beschikt. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Wij adviseren u graag!