• Compensatie voor de transitievergoeding bij langdurige ziekte

Compensatie voor de transitievergoeding bij langdurige ziekte

Wetswijziging: met ingang van 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor transitievergoedingen die zijn betaald bij langdurige ziekte. 

Vorig jaar schreven wij al dat met de invoering van de WWZ per 1 juli 2015 de transitievergoeding ook verschuldigd is geworden bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit leidde tot grote ontevredenheid onder werkgevers. Zij hebben immers al gedurende twee ziektejaren loon doorbetaald en vervolgens worden zij bij beëindiging van het dienstverband nog eens geconfronteerd met een financiële last in de vorm van een transitievergoeding. 

Toenmalig minister Asscher heeft de klachten uit het bedrijfsleven gehoord en een wetsvoorstel ingediend. In juli van dit jaar heeft zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer dit wetsvoorstel aangenomen. 

Compensatieregeling

De nieuwe wettelijke regeling gaat inhouden dat langdurig zieke werknemers weliswaar recht op de transitievergoeding houden, maar dat werkgevers door het UWV worden gecompenseerd. De compensatie die werkgevers kunnen krijgen is een bedrag ter hoogte van de betaalde transitievergoeding, eventueel verhoogd met transitie- of inzetbaarheidskosten, die op de transitievergoeding in mindering zijn gebracht.

Op welke manier de arbeidsovereenkomst is beëindigd is niet van belang. De regeling geldt dus in geval van opzegging, ontbinding, het niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en bij beëindiging met wederzijds goedvinden. 

Maximering compensatie

Voor de hoogte van de compensatie gelden echter een aantal beperkingen. Zo wordt er niet meer compensatie verstrekt dan de hoogte van de transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting eindigt. Daarnaast bedraagt de compensatie niet meer dan het bedrag van het betaalde brutoloon tijdens de ziekte van de werknemer. Dat komt neer op maximaal twee jaarsalarissen. Als sprake was van een verlengde loondoorbetalingsplicht (sanctie), dan komt deze niet in aanmerking voor de vergoeding.

Ingangsdatum en aanvraag

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 april 2020. De vergoedingsregeling krijgt wel terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015. De compensatie moet binnen 6 maanden worden aangevraagd bij het UWV. Voor transitievergoedingen die zijn betaald in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020, is bepaald dat de aanvraag voor compensatie vóór 1 oktober 2020 moet zijn ingediend.

Slapend dienstverband

De verschuldigdheid van de transitievergoeding heeft bij diverse werkgevers geleid tot een praktijk waarbij de dienstverbanden van langdurig zieke werknemers slapend in stand werd gehouden. Na 2 jaar ziekte komt de loondoorbetalingsverplichting immers in principe te vervallen. Met de nieuwe regeling wil de wetgever deze constructie tegengaan. Omdat er niet meer compensatie wordt verstrekt dan de hoogte van de transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting eindigt, komt een periode van slapend dienstverband niet voor compensatie in aanmerking. 

Advies

Omdat de regeling met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 wordt ingevoerd, is het van belang dat u bij werknemers die langdurig ziek zijn rekening houdt met de nieuwe wetgeving. Wij adviseren u graag!