• Bestuurdersaansprakelijkheid en de afdeling Bijzonder Beheer

Bestuurdersaansprakelijkheid en de afdeling Bijzonder Beheer

Is een bestuurder aansprakelijk wanneer hij een overeenkomst sluit terwijl de onderneming is ondergebracht bij de afdeling Bijzonder Beheer van de bank?

Beklamel-norm

Wanneer een bestuurder van een vennootschap een overeenkomst sluit terwijl hij weet of behoort te weten dat de vennootschap de verplichting uit die overeenkomst niet zal kunnen nakomen en geen verhaal zal bieden voor de schade (de zogenaamde ''Beklamel-norm''), kan de contractspartij de bestuurder onder omstandigheden persoonlijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade. 

Bijzonder Beheer

In een recente zaak bij de Rechtbank Rotterdam had een vennootschap een overeenkomst gesloten met een derde. Op het moment van het sluiten van die overeenkomst ging het economisch/financieel niet goed met de vennootschap. Door de bank werd de vennootschap ondergebracht bij de afdeling Bijzonder Beheer. De vennootschap ging niet lang daarna failliet. Door de contractspartij van de vennootschap werd vervolgens gesteld dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk was voor de door de contractspartij geleden schade omdat sprake was van schending van de Beklamel-norm. Volgens de contractspartij had de bestuurder, gelet op het feit dat de vennootschap geplaatst was onder bijzonder beheer van de bank, moeten weten dat de vennootschap haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zou kunnen nakomen. 

Persoonlijk ernstig verwijt?

De Rechtbank oordeelde echter dat die redenering te kort door de bocht is. Het enkele feit dat de bank zich bemoeit met de gang van zaken bij de vennootschap betekent nog niet dat de bestuurder zich dient te onthouden van het aangaan van overeenkomsten. Temeer niet omdat inschakeling van de afdeling Bijzonder Beheer onder andere als doel heeft te bekijken welke mogelijkheden er zijn om de onderneming financieel gezond te maken.

Conclusie: het feit dat een vennootschap geplaatst is onder de afdeling Bijzonder Beheer van de bank betekent nog niet dat direct de conclusie getrokken kan worden dat, indien een overeenkomst gesloten wordt en de vennootschap die overeenkomst niet nakomt, de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt gemaakt kan worden en de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is.