• Wijziging van arbeidsvoorwaarden

Wijziging van arbeidsvoorwaarden

Wanneer mag u als werkgever erop vertrouwen dat uw werknemers hebben ingestemd met de gewijzigde arbeidsvoorwaarden?

Deze vraag lag voor bij de Hoge Raad nadat een aantal werknemers van een uitvaartkistenbedrijf zich tegen de functiewijzigingen, die gepaard gingen met lagere salarissen, had gekeerd.
De werknemers verzochten de kantonrechter te bepalen dat zij aanspraak maakten (en bleven maken) op hun oorspronkelijke salarissen; de salarissen die zij vóór de functiewijzigingen genoten.

De kantonrechter wees de vorderingen van de werknemers toe. Daarop stelde het uitvaartkistenbedrijf met succes hoger beroep in. Volgens het Hof hadden de werknemers met de nieuwe functies ingestemd, onder andere doordat zij het werk dat bij deze functies behoorde al hadden uitgeoefend. Apart instemmen met een lager salaris is dan niet noodzakelijk, aldus het Hof. 

De Hoge Raad kon zich met dit oordeel niet verenigen.

Uit de rechtspraak volgt dat een werkgever pas erop mag vertrouwen dat een werknemer een functie met slechtere arbeidsvoorwaarden heeft aanvaard, als uit de verklaringen en gedragingen van de werknemer mag worden aangenomen dat deze hiermee welbewust heeft ingestemd. Het enkele feit dat een werknemer werk uitoefent dat behoort bij de nieuwe functie is onvoldoende om de ‘welbewuste instemming’ aan te nemen, aldus de Hoge Raad.

Daarbij is relevant dat een werknemer in principe verplicht is om voor zijn werkgever werk uit te oefenen en de werknemer het risico loopt dat het niet uitoefenen van het opgedragen werk kan worden aangemerkt als werkweigering. Bovendien hadden de werknemers in deze zaak uitdrukkelijk protest aangetekend tegen de doorgevoerde wijzigingen.

Wilt u arbeidsvoorwaarden van uw werknemers wijzigen en weten of dit wel mogelijk is en op welk moment uw wijzigingen geldig zijn doorgevoerd? Wij voorzien u hierin graag van advies.